Regulamin sprzedaży oraz obsługi kampanii Facebook Ads i Google Ads

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady zawierania przez Usługodawcę umów z Klientem, ich warunki oraz prawa i obowiązki stron Umowy w zakresie świadczenia usług.
 2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone regulaminem przed zawarciem Umowy z Usługodawcą.


§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Usługodawca – AK & PARTNERS LIMITED, Company number: 14059241 z siedzibą pod adresem Office 521b, 182-184 High Street North, East Ham, E6 2JA London, United Kingdom.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która jest przedsiębiorcą i korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za jej pośrednictwem.
 3. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem: adsy.online wraz z dostępną na niej ofertą usług oraz podstroną kierującą do płatności.
 4. Usługa – dostępna na Stronie internetowej usługa świadczona drogą elektroniczną będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Usługodawcą polegająca na planowaniu, optymalizacji oraz obsłudze kampanii reklamowych z wykorzystaniem systemów Facebook Ads oraz Google Ads, w zależności od zakresu usługi wybranej przez Klienta.
 5. Budżet na kampanię – kwota netto przeznaczona na wynagrodzenie Facebook i/lub Google za emisję reklam Klienta ustawionych w ramach Umowy przez Usługodawcę.
 6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy świadczenia usług z Usługodawcą.
 8. Operator płatności – System płatności Stripe, dostarczany przez Stripe, Inc. z siedzibą w 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA
 9. Okres - rekurencyjny okres rozliczeniowy wynoszący 30 dni od dnia złożenia Zamówienia
 10. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (na Stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, a także umowa zawarta w drodze negocjacji prowadzonych przez Usługodawcę i Klienta drogą emailową. Przedmiot umowy oraz jej warunki określa niniejszy Regulamin oraz szczegóły dot. usługi dostępne na Stronie internetowej.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin.


§ 3. Warunki ogólne

 1. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Klientem ma dla obu stron charakter zawodowy i Klient korzystający z usługi Usługodawcy nie korzysta z ochrony konsumenckiej.
 2. Zawierając Umowę z Usługodawcą, Klient wyraża zgodę na publikację reklam w serwisie Facebook i/lub Google (w zależności od zakresu wybranej usługi) w terminach i na warunkach określonych w ofercie, Regulaminie oraz wskazówkach przekazanych drogą emailową na adres Usługodawcy podany w §4 Regulaminu.
 3. Klient oświadcza, że materiały dostarczone Usługodawcy nie naruszają praw i wolności osób trzecich, w szczególności praw autorskich i znaków towarowych.
 4. Kreacje do reklam przygotowane przez Usługodawcę zostaną przestawione Klientowi do akceptacji przed uruchomieniem kampanii za pośrednictwem adresu email użytego przez Klienta w Zamówieniu. W przypadku zmiany adresu emaliowego Klient jest zobowiązany poinformować o tym Usługodawcę na adres email wskazany w §4 Regulaminu.
 5. Usługodawca i Klient ustalają zakres usługi obejmujący następujące czynności:
  1. założenie konta w usłudze Google Ads, Google Tag Manager, Google Analytics oraz Facebook Ads (w zależności od wybranego przez Klienta zakresu usługi) lub udostępnienie tych kont Usługodawcy przez Klienta, jeśli wcześniej zostały utworzone,
  2. konfigurację ww. kont,
  3. przygotowanie kreacji w oparciu o materiały (teksty reklamowe, grafiki, wideo) dostarczone Usługodawcy przez Klienta,
  4. zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii na Facebook, Messenger, Instagram i Google (w zależności od wybranego przez Klienta zakresu usług) zgodnie ze wskazanym przez Klienta celem,
  5. przygotowanie przez Usługodawcę raportu z wykonania usługi i udostępnienie go Klientowi.

Szczegółowe informacje dot. zakresu poszczególnych usług znajdują się na Stronie internetowej.


§ 4. Kontakt z Usługodawcą

Klient może kontaktować się ze Usługodawcą w szczególności:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: hello@adsy.online
 2. pisemnie na adres: AK & PARTNERS LIMITED, Company number: 14059241 z siedzibą pod adresem Office 521b, 182-184 High Street North, East Ham, E6 2JA London, United Kingdom
 3. a także telefonicznie pod numerem: +48571088778‬ w godz 10:00 do 16:00 w dni robocze.


§ 5. Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Usługodawcy oraz składania zamówień i korzystania z usługi niezbędne są
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową,
  2. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. aktywne konto na Facebook i/lub Google w zależności od wybranej usługi.
 2. Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do usług, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.
 5. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 6. Usługi świadczone drogą elektroniczną

Usługodawca za pomocą Strony internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną.

 1. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne usługi elektroniczne:
  1. umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej oraz korzystania z wyszukiwarki treści,
  2. umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia na Stronie internetowej,

Usługodawca za pośrednictwem Strony internetowej świadczy również odpłatnie Usługi, będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Szczegółowe opisy Usług oraz ich zakres, szczególne warunki uczestnictwa, jeśli są wymagane oraz ceny znajdują się na Stronie internetowej w opisach każdej z Usług.

§ 7. Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia na Stronie internetowej można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku korzystając z panelu klienta
 2. Przeglądanie asortymentu wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w asortymencie Usługodawcy możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. W celu złożenia Zamówienia, Klient powinien:
  1. wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup teraz” który, kieruje do strony płatności,
  2. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,
  3. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując swój adres email oraz dane niezbędne do dokonania płatności
  4. potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.
 4. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.
 5. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.
 6. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, między Klientem a Usługodawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 7. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie transakcji stanowiące jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy.
 8. Usługodawca wystawi fakturę Klientowi i prześle ją na adres email podany w Zamówieniu.


§ 8. Ceny oraz oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Ceny widoczne są w opisach Usług dostępnych na Stronie internetowej.
 2. Wszystkie ceny na Stronie internetowej są wyrażone w euro (EUR) i są cenami bez VAT.
 3. Wiążąca dla stron umowy jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §7 Regulaminu.
 4. Usługodawca może zastosować rabat od cen podanych w opisach usług (np. za kontynuację usługi na kolejny okres rozliczeniowy lub za łączenie usług). Klient o przyznanym rabacie będzie informowany indywidualnie.
 5. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Usługę oraz kwota Budżetu na kampanię ustalonego wcześniej przez Klienta z Usługodawcą drogą emailową.
 6. Klient za Usługę może zapłacić, wybierając jedną z metod płatności oferowanych przez Operatora płatności. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności znajdują się w Formularzu zamówienia.
 7. Klient kwotę Budżetu na kampanię opłaca na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę dostarczonej na wskazany adres mailowy.
 8. Klient zawierając Umowę ze Usługodawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Usługodawcy.
 9. Za dodatkowe usługi zamówione przez Klienta, a przekraczające w zakresie te opisane w § 3 pkt. 5, Usługodawca będzie wystawiał fakturę poprzez Operatora płatności, z terminem płatności 7 dni, każdorazowo na koniec każdego Okresu w kwocie równej liczby roboczogodzin potrzebnych do ich prawidłowego wykonania. Klient każdorazowo będzie informowany telefonicznie, mailowo lub poprzez komunikator internetowy o ilości roboczogodzin potrzebnych do prawidłowego wykonania zamówionej usługi. Stawka za 1 RBH (roboczogodzinę) wynosi 50 EUR.


§ 9. Reklamacje

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Usługę wolną od wad.
 2. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi. 
 3. Wszystkie warianty dostępnych Usług rekurencyjnych podlegają miesięcznemu okresowi wypowiedzenia.
 4. Klient składa reklamację w formie pisemnej lub drogą emailową na wybrany adres podany w §3 Regulaminu.
 5. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Usługodawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę to 14 dni od daty dostarczenia reklamacji do Usługodawcy.
 7. Brak odpowiedzi Usługodawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.


§ 10. Prawa autorskie

 1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności kreacje stworzone przez Usługodawcę w ramach realizacji Umowy, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Usługodawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Usługodawcy odpowiednich licencji lub przekazały mu majątkowe prawa autorskie.
 2. Usługodawca z chwilą zakupu i opłacenia przez Klienta ceny za Usługę udziela mu niewyłącznej licencji, która jest nieograniczona terytorialnie oraz czasowo. Licencja nie obejmuje prawa do sublicencji (udzielania kolejnych licencji osobom trzecim) oraz tworzenia utworów zależnych.
 3. Licencja upoważnia Klienta do korzystania z kreacji stworzonych przez Usługodawcę w ramach Umowy na użytek własnej działalności gospodarczej i obejmuje następujące pola eksploatacji: wyświetlanie, odtwarzanie, wprowadzanie do pamięci komputera lub serwera, do którego dostęp ma tylko Klient. Licencja nie uprawnia do rozpowszechniania kreacji lub jej elementów i wprowadzania go ich obrotu, czyli np. odsprzedaży, najmu, leasingu, darowizny. Licencja nie zezwala na dokonywanie zmian i opracowań.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć licencję w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia jej postanowień przez Klienta.
 5. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.


§ 11. Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem adsy.online/rodo oraz adsy.online/polityka-prywatnosci


§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Usługodawcę zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Usługodawca powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 01/01/2022 r.
.